Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
   PO?ETNA Java Chat Java Chat 1 FORUM Knjiga Gostiju Blogovi SLIKE RAJE Igrice 3 Lista Igrica Sanovnik UZIVO TV Uzivo Tv Mak Yu Najnovije
July 21 2024 15:50:34   
Sadržaj
DOMAAEA on
CHAT on
ZA ?LANOVE on
Ulaz Na ChaT

Ako imate mIRC kliknite na sliku
da udzete na SandzakChat

Chat I Fun Radio

UDZI NA CHAT

Info Sajta
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
DOBRODOSLI
nathancd3
kao novi clan

Registrovanih: 5254

Super Admini: 2
Administratori: 14
Korsnika: 5238

Clanovi:

jiuer784513 Nedeljno
leuk65 Nedeljno
IplsiecoM68 Nedeljno
Woodlenks78869 Nedeljno
Geozy69 Nedeljno
rechimes70 Nedeljno
GopspsonSef70 Nedeljno
jkelley397 Nedeljno
selinofell197100 Nedeljno
z3r0169 Nedeljno
AnaviSH240 Nedeljno
jure29250 Nedeljno
happyleila253 Nedeljno
xiaoou264 Nedeljno
chenlixiang274 Nedeljno

Gosti: 6

Vas IP je: 3.92.91.54

Forum Kategorije 114
Forum Tema 518
Forum Upisi 694
Komentari 4529
Knjiga Gostiju 51
Vjesti 955
Artikli 22
Foto Albumi 8
Foto Album Slike 847
Downloadirani fajlovi
Download Kategorije 12
Web Linkovi 59
Chat Box Upisi 21
IZBOR TEME
PREBACI NA:
Zadnje Komentarisane Slike
20181010 xiaoou [url=...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
Kursna Lista
Top 10 forumasa
Admin-Sandzak 2317
skorpija 1590
MiReLa 881
_GoLdEn_MoNsTeR 773
LeDeNa_ 676
DarK_WilloW 658
ensarj 629
almir 485
Cura-Ipo 462
Kim1 363
Najbolji Igraci
Rss Feeds
Rss Feeds 
VICOTEKA
Check PageRank
Zadnje Ideje Sajta
Presporo ucitavanje
Za dodavanje slika
Za privat poruke
Moja ideja je ova
Dodajte Vase Ideje U...
RADIO STANICA

Google pretraga
Sta Je Islam

Šta je Islam?

Islam je vjera koju je Uzvišeni Allah objavio svome Poslaniku Muhammedu a.s. da je dostavi i objasni svim ljudima.

Kada se spomene ime nekog Božijeg poslanika treba iz postovanja reaei: "Alejhis-selam" - Bog ga blagoslovio, a piše se skraaeeno sa a.s..

Kako je Uzvišeni Allah objavio vjeru Islam?

Uzvišeni Alah objavio je vjeru Islam putem Kur`ana. Kur`an je od Allaha prenosio Muhammedu a.s. melek Džebrail, u vremenu od dvadeset tri godine.

Islamsko vjerovanje (IMAN)

(imanski šarti)

Da možemo biti musliman i muslimanka, sta smo dužni nauaeiti i vjerovati?

Dužni smo nau?iti i srcu primiti islamsko vjerovanje (iman)

Od ?ega se sastoji islamsko vjerovanje?

Sastoji se od ŠEST (6) temeljnih istina vjere ili šest imanskih šarta.

Koje su temeljne istine vjere?

To su:

AMENTU BILLAHI - Ja vjerujem u Boga, Allaha, (Stvoritelja i Vladara svjetova)

VE-MELAIKETIHI - U Božije meleke (duhovna razumna biaea)

VE KUTUBIHI - U Božije kitabe (knjige o u?enjima vjere)

VE RUSULIHI - U Božije poslanike (pejgambere)

VEL-JEVMIL-AHIRI - U Posljednji dan (Sudnji dan)

VE BIL-KADERI HAJRIHI VE SERRIHI MINELLAHI TE`ALA - I vjerujem da sve sto se doga?ja, biva s Božijom voljom i odre?enjem

Ostali aspekti Islama

Sigurnost koju Islam pruža

Jedna od osnovnih ?ovjekovih potreba je osjeaeaj sigurnosti. Osjeaeaj sigurnosti je psihološka potreba koja mora biti zadovoljena isto kao i ostvarenje li?ne harmonije i sklada. Kao što znamo, ?ovjekove potrebe su dvojake: fizi?ke i psihološke. Fizi?ke potrebe obuhvataju potrebu za vodom, hranom i toplinom. Psihološke potrebe obuhvataju potrebu pripadnosti, sigurnosti i naklonosti. Ako fizi?ka potreba nije zadovoljena, to obi?no završi propadanjem tijela. S druge strane, ako psihološka potreba nije zadovoljena, to obi?no vodi psihološkim poremeaeajima, nedostatku radosti, brizi i razli?itim poremeaeajima u ponašanju.

Unutrašnja harmonija

Islam naglašava moralnost i etiku, jer ?ovjek treba više od hrane za sretan život. ?ovjeku je neophodna unutrašnja harmonija. ?ovjek je tijelo i duša. ?ovjek nije samo tijelo ili samo duša. I zato, ?ovjeku je neophodno ono što zadovoljava i njegovo tijelo i njegovu dušu.

Islam opskrbljuje ?ovjeka osjeaeajem sigurnosti. Ovaj osjeaeaj sigurnosti se izgra?uje na razli?ite na?ine.

Smrt nije kraj

Islam podu?ava vjernike da smrt nije kraj života, da je ovaj život samo jedna od faza, da postoji drugi život nakon smrti, da je smrt most izme?u dva života, i da je smrt prekretna, a ne završna ta?ka. To zna?i da musliman vjeruje da je njegov život neprekidan. Ovo vjerovanje daje ?ovjeku osjeaeaj sigurnosti. Kako se može osje?ati sigurnom osoba koja vjeruje da je smrt njezin kraj? Islam nam govori da se ne brinemo, uvjereni da aeemo nastaviti živjeti ?ak i nakon smrti, mada na jedan novi na?in. Ovo vjerovanje smiruje osobu. Musliman se ne plaši smrti, jer on zna da je smrt prelazna faza, a ne kraj života.

Ako ?ovjek ne vjeruje u drugi život, onda aee biti preplašen samom pomisli na smrt. On aee tako?er biti pod ogromnim pritiskom da tr?i za novcem i strastima, jer misli da je ovaj život jedina i posljednja prilika. Ovaj pritisak aee lije?iti ?ovjeka njegove unutrašnje harmonije, sigurnosti i ravnoteže.

Drugi život

Musliman vjeruje u život poslije smrti, tj. u drugi život. To ga ?ini zadovoljnim i sigurnim. On se osjeaea sigurnim u neprekidnost svog života. On se osjeaea sigurnim što se ti?e njegovih djela u ovom životu: zna da ce biti nagra?en za svoja dobra djela, za svoju istrajnost, dobro ponašanje i žrtvovanje. Musliman se osjeaea sigurnim u pogledu neprekidnosti svoga života i u pogledu Allahove pravde. Ovaj osjeaeaj ce otkloniti o?ajanje, beznadežnost i zabrinutost, a u?inic?e ?ovjeka optimisti?nijim, aktivnijim i samopouzdanijim.

Allahova milost

Islam pou?ava vjernika da je Allah Najmilostiviji. Ovaj koncept Allahove milosti je suštinski u islamu. Allahova milost uti?e na muslimana na dva na?ina: primjerom i praštanjem. Ako je Allah Milostiv i ?ovjek mora biti milostiv. ?ovjek mora biti samilostan prema drugim ljudima svih rasa i svih religija. ?ovjek mora biti milostiv i prema životinjama. ?ovjek mora biti milostiv prema drugim muškarcima i ženama, prema rodbini i tu?incima, prema svojim roditeljima i djeci, i prema svim živim biaeima.

Ovakva atmosfera milosti u islamu pruža osobi osjeaeaj sigurnosti, jer je milost nešto što daje¹ drugima i nešto što drugi daju tebi. Kada bi svi bili milostivi na svoj na?in, svi bi uživali milost i osjeaeali se sigurnim u pogledu svog života, ?asti, svojih prava i vlasništva.

Allahova milost djeluje na drugi na?in. Kada ?ovjek griješi, on nije odvu?en od Allahovog blagoslova zauvijek. U islamu, ako zgriješiš, vrata Allahovog oprosta ostaju otvorena. Ako zgriješiš pa se onda iskreno pokaješ, Allah prašta. Ovakva formula Allahove milosti i oprosta ?ini muslimana sigurnim u njegovu vezu sa Allahom i sigurnim u njegov moralni kod i moralnu buduaenost.

Ljudska milost

Ovaj koncept Allahove i me?uljudske milosti je Islam naglasio. Kada musliman jede, on po?inje govoreaei: “U ime Allaha, Najmilostivijeg i Najmilosrdnijeg.” Kada musliman ?ita ili citira Kur'an, po?inje to spominjanjem Allahove milosti. U molitvi, musliman spominje Allahovu milost više puta svaki dan.

Tako musliman ponavlja taj koncept milosti više puta dnevno. Musliman živi u atmosferi milosti, kako fizi?ke tako i psihi?ke. Musliman je upuaeen osje?aju da je Bog Najmilostiviji i da su njegova braaea po vjeri milostiva. Ako su osobni odnosi sa Allahom i ljudima kontrolisani milošaeu, to ce ga u?initi sigurnim u današnjost i sutrašnjost.

Vjerovanje u Allaha

Vjerovanje u Allaha pruža vjerniku osjeaeaj sigurnosti. Kako se može osoba osje?ati sigurnom, ako ne vjeruje u Allaha? Istraživanje je pokazalo da se mentalni poremeaeaji pojavljuju kod nevjernika ?ešaee i ozbiljnije nego kod vjernika. Nevjernik nije siguran ni u šta. On nije siguran o svom po?etku, svom završetku, ili svojim ciljevima. Nevjernik nije siguran u vrijednostima, idealima, ispravnom, pogrešnom, dobru ili zlu. Nevjernik je obi?no skepti?na osoba, uznemirena, zbunjena i neodlu?na.

Suprotno njemu, musliman zna kako je za?et. Musliman zna kako ce se njegov život razvijati. Musliman je sto posto siguran o tome šta je ispravno, a šta pogrešno, šta je dobro, a šta zlo. Musliman je siguran za sebe, svoj život, univerzum, svoje društvene odnose, svoja prava i svoje obaveze. Musliman je siguran u svoje ideale i vrijednosti.

Sigurnost u vrijednosti

Muslimanova sigurnost u svoje vrijednosti i ideale izvire iz sveobuhvatnog moralnog koda datog ?ovjeku od Boga. Kada osoba ima jasne vrijednosti, jasne ideale, jasan po?etak i jasan završetak, ona se osjeaea sigurnom, jer zna gdje ide i kako ide.

Dolazimo do specifi?nijih podataka, ako posmatramo neke neislamske sredine. Vidimo da su tamo osobe sa mentalnim poremeaeajima ?esta pojava. To je posljedica pomanjkanja religioznosti u ovim sredinama. Bez religioznosti, ?ovjek se osjeaea izgubljeno, nepodržano i osjeca da nema znacajne svrhe. S druge strane, sa vjerovanjem u Allaha, covjek se osjeca sigurnim, jer osjeaea da je predvo?en i podržan od Allaha i da ima zna?ajnu ulogu.

Tako islam opskrbljuje ?ovjeka psihološkom sigurnošaeu koja mu treba. Islam opskrbljuje ?ovjeka sigurnošaeu kroz neprekidnost života, kroz Allahovu milost i kroz uputu od Allaha. Kada znaš da je tvoj život neprekidan, osjeaeaš se sigurnim. Kada znaš da je Allah Najmilostiviji, osjecaš se sigurnim. Kada znaš da Allah upuaeuje i štiti one koji vjeruju u Njega, osjecaš se sigurnim. (Tekst preuzet iz knjige "Potreba za islamom" autora Dr. Muhammed Ali Alhulija)

Ukratko o Islamu

Najduža sura u Kur'anu je Al-Bekare.

Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).

Jedina sura u Kur'anu koja ne po?inje sa bismillom je Et-Tewbe.

U Kur'anu ima 114 sura.

Sunnet je petkom u?iti suru Kehf.

Sredina Kur'ana se nalazi u suri Kehf.

Sura Ihlas vrijedi treaeinu Kur'ana.

Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.

Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.

Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejšija.

Kad mu je po?ela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao ?etrdeset godina. Nadimak Muhammeda a.s. je bio El-Emin.

Muhammedova a.s. sestra po mlijeku se zvala Šejma.

Muhammed a.s. nije imao braaee i sestara.

Prva Poslanikova a.s. žena se zvala Hatidža.

Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.

Hidžru sa Muhammedom a.s. je u?inio Ebu Bekr.

Prije po?etka jela treba reaei bismillah.

Namaz je stub vjere.

Najmanju kaznu u džehennemu aee imati Ebu talib, Poslanikov a.s. amidža. Fatiha je prva sura u Kur'anu.

En-Nas je zadnja sura u Kur'anu.

Potop je zadesio narod koji je živio u doba Nuha a.s.

Ibrahim a.s. je za života bio ba?en u vatru.

Poslanik Ejjub a.s. je imao najveaea iskušenja.

Poslanik koji je ro?en bez oca je Isa a.s.

Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini života.

Muslimani su u Španiji bili skoro 800 godina.

Meleci Munker i Nekir su zaduženi da ispituju ljude u kaburu.

Melek Israfil je zadužen da puhne u surlu.

Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kuaei.

Levhi Mahfuz je plo?a na kojoj je zapisano šta aee biti.

Jevreji su rekli da je Uzejra Allahov sin.

Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.

Prvo što je rekao Isa a.s. u bešici je ''Ja sam Abdullah, Allahov rob''.

Havarijjuni su drugovi Isa a.s.

Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur'anu.

Nijedna žena nije bila Poslanik.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.

Prvi mjezin u islamu se zvao Bilal ibn Rebbah.

Objava Muhammedu a.s. je po?ela u peaeini Hira.

Vladar svih muslimana se zove halifa.

Tevrat je objavljen Musau a.s.

Zebur je objavljen Davudu a.s.

Indžil je objavljen Isau a.s.

Hakka i Kijame su imena za Sudnji dan.

Nar, Sekar i Džehim su imena za džehennem.

U Kur'anu ima 15 sedždi itilaveta.

U suri Hadždž se nalaze dvije sedžde i tilavet.

?ovjeku aee se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? , Koja ti je vjera? i Ko ti je poslanik?

Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa'd ibn Vekkas.

Arš drži osam meleka.

Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah.

Bitka na Hendeku se još zove i Ahzab.

Muhammed a.s. je ranjen u bici na Uhudu.

U bici na Mu'ti je u?estvovalo 200.000 Vizantijaca.

Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojeaeem položaju.

Najuzvišeniji ajet u Kur'anu je Ajetul-Kursijj.

Šejtani ne ulaze u kuaeu u kojoj se u?i sura Bekare. Faraonova žena se zvala Asja.

Ideju o kopanju hendeka u bici Ahzab je dao Selman el-Farisi.

Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.

Neke od mu'džiza Muhammeda a.s.: Kur'an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju...

Nuh a.s. je živio 950 godina.

Sinovi Adema a.s. su se zvali Kabil i Habil.

Ugovor izme?u Allaha i duša svih ljudi zove se Misak.

Dio koji neaee istruhnuti u kaburu je repna kost (repnja?a).

Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.

Meleci ne ulaze u kuaeu u kojoj su pas i slika (sa likovima).

Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza ?lanaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)

Ženi je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem.

U Kur'anu ima trideset džuzeva.
Ženu udaju ?etiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.

Najveaei ogranak imana je reaei ''La ilahe illallah''.

Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.

Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.

Najbolji poznavalac halala i harama me?u ashabima bio je Muaz ibn Ubejdullah.

Duboki san pri kome je ?ovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.

Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.

Prvi poslanik koji aee biti obu?en na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.

Namaz u Haremu Ka'be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.

Drugi naziv za akšam namaz je ''dnevni vitr''.
Prvi mesdžid u islamu je Mesdžidul Kuba.

Narodu Benu Israil je nare?eno da zakolje kravu.

U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.

U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.

Muhammed a.s. je tri godine tajno pozivao u islam.

Ebu Sufjan je bio vo?a Kurejšija na Uhudu.

Kabu su sagradili Ibrahim a.s. i Ismail a.s.

Šehid aee u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.

Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El-En'am.

Otac Ibrahima a.s. se zvao Azer.

Muhammed a.s. je ?etiri puta obavio umru.

Allah dž.š. je na Bedr poslao hiljadu meleka.

Sura Enfal govori o bici na Bedru.

Kazna za blud neoženjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana.

Kazna za homoseksualca i opaeenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne.

Kazna za blud se spominje u suri Nur.

Na sunnetu sabah namaza, sunnet je u?iti sure Kafirun i Ihlas.

Kazna za konzumiranje alkohola je ?etrdeset udaraca a kadija može poveaeati do osamdeset.

Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.

Izme?u ?ovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.
Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra.

Klanje kurbana povodom ro?enja djeteta zove se akika.
Ruknovi hadža su: ihram, tavaf, sa'j i Arefat.

Noae Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.

Sunnet je postiti šest dana Ševvala, deveti i deseti dan Muharrema, ponedeljkom i ?etvrtkom i ''bijele'' dane.

Kibur je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.

Kad Allah dž.š. vrati Isa a.s., on (Isa a.s.) aee: ubiti Dedždžala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džizju.

Otac Musa a.s. se zvao Imran.

Ramazanski bajram traje tri dana.Kurban-bajram traje ?etiri dana.

Džehennem aee biti potpaljen hafizom, bogatašem i mudžahidom.

Planina na koju se nakon potopa iskrcao Nuh a.s. zove se Džudijj.

Narodu Ad je poslat poslanik Hud a.s.Narodu Semud je poslat poslanik Salih a.s.

U Medjen je poslat poslanik Šuajb a.s.

Od dva poslanika su žene bile nerotkinje: od Ibrahima a.s. i od Zekerijjaha a.s.

Sa gibetom (ogovaranjem) se uspore?uje jedenje mesa umrlog brata.
Allahu dž.š. najmrže dozvoljeno djelo je razvod braka.

Nije dozvoljeno oženiti dvije sestre.

?ovjek aee na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.

Prva žena koja je ubila nevjernika na Allahovom putu se zvala Safijja bint Abdul Muttalib.

Najviše hadisa od Poslanika a.s. je prehio Ebu Hurejre r.a.

U suri Tevbe se spominju bitke Tebuk i Hunejn.

Zanimanje Davuda a.s. je bilo izra?ivanje pancira.

Zanimanje Zekerijja a.s. je bilo stolarstvo.

Adabi ulaska u kuaeu su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili klju?aonicu ili prisluškivati i pri ulasku poselamiti ukuaeane.

Najbogatiji ?ovjek Faraonovog naroda zvao se Karun.

Dva medinska plemena koja su ratovala izme?u sebe prije islama su Evs i Hazredž
.Kraljica iz doba Sulejmana a.s. koja je primila islam zvala se Belkisa.
Muhammed a.s. je ro?en u mjesecu rebiul evvelu.

Omer r.a. je ?uo suru Ta-Ha i primio islam.

Jedini poslanik koji nije umro je Isa a.s. Rije? ramadan se jednom spominje u Kur'anu.

Muhammed a.s. je prije preseljenja na Ahiret vidio Džennet i Džehennem.
Ibrahim a.s. je ro?en u peaeini u vrijeme kralja Nemruza.

Isa a.s. je, Allahovom dozvolom, lije?io gubave i oživljavao mrtve

.U suri Mudžadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dž.š. ime.

Dio vojske koji je pogriješio u bici na Uhudu bili su strijelci.

Žena koja je rasporila utrobu mrtvom Hamzi r.a. zvala se Hinda.

Kad je Poslanik a.s. u?inio hidžru, mjesto njega je u postelji ostao Alija r.a.

Zadnji pohod Muhammeda a.s. bio je Tebuk.

Šehidi aee u Džennetu poželjeti da se vrate na dunjaluk. (da bi još jednom poginuli na Allahovom putu)

Allah dž.š. aee šehidu oprostiti sve osim duga.

Munafici (licemjeri) aee biti u najgorim stupnjevima Džehennema.

Meleci koji su pou?avali sihru zovu se Harut i Marut.

Zaklinjanje ne?im drugim osim Allahom je širk.

Meleci su stvoreni prije ?ovjeka.

U narodu Luta a.s. je bilo mnogo homoseksualaca.

Kad se iza?e iz nužnika kaže se: Gufraneke.

Šehid aee se na Sudnjem danu moaei zauzimati za sedamdeset svojih ro?aka.

Pri obla?enju, prvo se obla?i desna strana.

Esma bint Ebu Bekr nosi ime ''Vlasnica dva pojasa''.

Ko sakrije znanje na dunjaluku biaee bi?evan bi?evima od vatre u Džehennemu.

Bedem izme?u Dženneta i Džehennema zove se E'araf.

Hatidži r.a. je prenesen selam od Allaha dž.š. i poruka da ima kuaeu u Džennetu.

Poslijepodnevni odmor (spavanje) zove se kajlula.

Židovi su upore?eni s magarcom koji nosi knjige.

Zajedni?ki naziv za sve žene Muhammeda a.s. je ''majke mu'mina''.

Allah dž.š. je prvo stvorio pero.

Kome Allah dž.š želi dobro, pou?i ga propisima vjere.

Šest stvari je dato samo Muhammedu a.s.: moae posebnog izražavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je u?injena ?istom i ?isteaeom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.

Najviše se Allaha boje od njegovih robova u?eni.

Dvije džennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat.

Najviši dio Dženneta se zove Firdevs.

Uhud, Lubnan, Sinaj i Džudijj su džennetske planine na dunjaluku.
Qur'an je Allahov dž.š. govor.

Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom.

Prvi ?ovjek je stvoren od zemlje.

Vrata u Džennetu na koja aee ulaziti posta?i zovu se Rejjan.

Muhammed a.s. aee prvi uaei u Džennet.

Bez polaganja ra?una u Džennet aee uaei sedamdeset hiljada ljudi.

Džennet ima osam vrata.

Na Sudnjem danu aee Isa a.s. i šejtan održati hutbe.

Džehennem ima sedam vrata.

Neki od na?ina da se otjera šejtan: euzubillahi... , Ajetul-kursija, u?enje sura
Felek i Nas, ezan, u?enje Kur'ana....

Neki od velikih grijeha: širk, blud, neposlušnost roditeljima, alkohol....

Meleci su stvoreni od svjetlosti.

Džini su stvoreni od vatre.

Sabur je u Kur'anu spomenut na oko 90 mjesta.

Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun. Narod Semud je uništen strašnim glasom.

Narod Ad je uništen ledenim i silovitim vjetrom.

Lutov narod je uništen vjetrom punim pjeska.

Medina se prije islama zvala Jesrib.

Godina u kojoj su na Ahiret preslili Ebu Talib i Hatidža. r.a. naziva se „godina tuge“

Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.

Hamzu r.a. ubio je ?ovjek po imenu Vahšijj.

?ovjek koji je prvi pisao perom je Idris a.s.

Od Poslanikovih a.s. ashaba zadnji je na Ahiret preselio Tufejl ibn Amr, 110. g.

U Amme džuzu (30. džuz) ima trideset i sedam sura.

Muhammedu a.s. su od dunjalu?kih stvari bile najdraže žene i mirisi.

Kad ?ovjek kihne treba reaei ''elhamdulillah''.

''Davudov post'' je da ?ovjek jedan dan posti a jedan dan mrsi.

Alkohol je majka svih zala.

Sure Felek i Nas su objavljene kad je opsihirem Muhammed a.s.

Zijevanje je od šejtana, a kihanje je od Allaha dž.š.

Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa a.s. , Jedžudž i Medžudž, Dabbetul erd, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.

Narod Benu Israil je pretvoren u majmune i svinje.

Razvod Zejnebe i Zejda r.a. se spominje u Kur'anu.

Dedždžal aee biti ubijen u Kudsu.

Isa a.s. aee biti spušten u Damasku, na munaru Emevijske džamije.

Isa a.s. aee umrijeti i biti ukopan u Medini.

Ubistvo Osmana r.a. je jedan od znakova Sudnjeg dana.

Narod Benu Israil je od Musa a.s. tražio da vidi Allaha dž.š.

Kad je Musa a.s. udario štapom po zemlji, izbilo je dvanaest vrela (izvora).

Na Dedždžalovom ?elu aee pisati KAFIR.

?ovjek je Allahu dž.š. najbliži dok je na sedždi.

Allah dž.š. kaže za šejtana da nam je otvoreni neprijatelj.

Prva kibla muslimanima bila je u Kudsu (Jerusalem).

Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.

Bolje je da ?ovjek sjedne na žeravicu i da progori odjeaeu nego da sjedne na kabur.

Mekruh (poku?eno) je spavati izme?u akšama i jacije.

Poku?eno je reaei ''Zlo mi je'', treba reaei ''Muka mi je''.

Vrije?anje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).

Treba podsticati ljude da na samrti kažu LA ILAHE ILLALLAH.

Kada ti kršaean nazove selam odgovori mu sa ''ve alejkum''.

Zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva.

Slijep ?ovjek može biti imam.

Za muškarce je zadnji saff najmanje vrijedan.

Za žene je prvi saff najmanje vrijedan.

Ebu Ubejde Amr ibn Džerrah je ubio svoga oca na Bedru.

Munafici se lijeno dižu na namaz i malo spominju Allaha dž.š.

Isra' i Mi'radž su se desili dvije godine prije Hidžre.

Muslimani su prvi katapult zarobili u bici na Hajberu.

Ra?unanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattabi

Spava?u dok se ne probudi, djetetu dok
Komentari
chenlina u 11/07/2017 09:58:38
salomon shoes
rolex submariner
adidas nmd
louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
ray ban canada
cheap nfl jerseys
coach outlet
ray-ban sunglasses
pandora jewelry
gafas ray ban
pandora rings
sac longchamp
the north face
nike running
mac cosmetics outlet
michael kors bags
ralph lauren uk
new balance shoes
adidas nmd r1
prada outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet
adidas yeezy
jordan 3
coach outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
michael kors
chenlina20170711
FSFDGHSE u 28/10/2017 09:30:43
Nike Air Max 90 Mezczyzn
New york hats
Red and white Jordan
New Products
Venta Al Por Mayor Barata Zapatos New Balance 574 Barato
Cheap New Balance 574 Mens&Womens
Venta al por mayor barata NewBalance
Wholesale Beat Speaker Dock
Beat Speaker Dock
adidas nmd price
Discount Oakley
New Balance Prix Belgique
Jordan
Lunar Flyknit
Mnoster hat
Newbalance
White Sox hats
Beat Speaker Dock
Lovers shoes
Adidas sale Porsche
Adidas Baratos Homens NMD
Cheap Shoes Store Womens Adidas Sky Hi
Cheap Wholesale Nike Air Max 90 VT
Cheap New Balance Shoes
Monster Energy Sombrero
Hats
adidas porsche
monster energy pro fittedcaps
Nike Shoes Air Max 90 Womens&Mens
nike
Nike Air Max 90 erkek ayakkab?lar?
cheap nike air max 2015
Adidas Springblade Razor 3rd
adidas superstar
Cheap Jordans Hats Free Shipping
nike online
Adidas Scarpe
DFHDFHDR
shenyuhang u 12/03/2018 04:22:10
mbt shoes
pandora outlet
ray ban
polo ralph lauren outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet online
uggs outlet
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
coach outlet store online
fred perry shirts
ferragamo outlet store
adidas nmd r1
nike outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora charms sale clearance
canada goose
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nike outlet
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
michael kors bags
ugg outlet
ray ban sunglasse
pandora charms
ralph lauren polo
true religion outlet store
shenyuhang20180312
chenlixiang u 24/03/2018 04:10:17
2018.3.24chenlixiangsalomon boots
birkin bag
soccer jerseys
ralph lauren outlet
prada
canada goose pas cher
nike roshe
canada goose outlet
nike shoes
clarks shoes
moncler
roty burch outlet
argentina world cup jersey
nike roshe
adidas slides
barbour jackets
kate spade uk
swarovski jewelry
timberland
blazer nike
pandora charms
ralph lauren
cheap wedding dresses
jordans
nike air max
nike free run
watches for men
salvatore ferragamo
oakley pas cher
converse
2018.3.24chenlixiang
felipeq4 u 25/03/2018 06:11:17
Pandora
Adidas Yeezy
NMD R1
Christian Louboutin
Adidas Yeezy Shoes
Goyard
Michael Kors Canada
Nike Air Vapormax
Ralph Lauren Outlet Online
Soccer Shoes
Blue Tint Yeezy
Pandora Charms
Jordan 11 For Sale
Air Jordans
Ralph Lauren Sale Clearance
Kyrie Irving Shoes
Air Max 95
Birkenstock Outlet
Yeezys Shoes
Michael Kors
Pandora Jewelry
Birkenstocks
Birkenstock Sandals
New Jordans
Birkenstock Shoes
Nike Outlet Store
Nike Huarache
Stephen Curry Shoes
Ultra Boost Adidas
Yeezy Boost 350
Michael Kors
Nike Air Max 2018
Fenty Puma
Air Max 90
Michael Kors Canada
Adidas Outlet
zzzzz u 29/03/2018 10:10:31
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
san francisco 49ers jerseys
new york knicks
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
ecco shoes
ecco sandals
ralph lauren uk
yeezy shoes
cheap ray bans
nba jerseys
new england patriots jerseys
cheap jordans
true religion jeans
michael kors handbags sale
cheap jordans
dallas cowboys jerseys
dolphins jerseys
emilyf55 u 14/04/2018 03:18:14
Ralph Lauren Outlet
Curry 4
Adidas Shoes
Air Max 95
Polo Ralph Lauren Outlet
Curry 4
Birkenstock Sandals
Air Max 90
Soccer Cleats
Birkenstock Shoes
Longchamp
Nike Air Max
Birkenstock Sale
Ultra Boost
Adidas Yeezy
Yeezy Boost 350
Nike Uptempo
Ralph Lauren Outlet
Air Jordans
Nike Vapor Max
Adidas Yeezy Shoes
Ralph Lauren Outlet
Adidas NMD
Coach Factory Outlet
Nike Air Max 2018
Red Bottom Shoes For Women
Yeezy 350 V2 Boost
Nike Outlet Store
Lebron 15 Ghost
Goyard
Polo Ralph Lauren Outlet
Pandora Charms
Jordan 11 Space Jam
Ralph Lauren
Stephen Curry Shoes
Jordans 11
Skechers Shoes
Hand Spinner
Pandora Jewelry Outlet
Harden vol 1
Lebron 15
Fenty Puma Slides
Coach Outlet
Michael Kors Canada
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy
Kate Spade Outlet Online
Nike Huarache
Christian Louboutin
Pandora
Under Armour
Clarks Shoes Women
Kyrie Basketball Shoe
Adidas Ultra Boost
Pandora Outlet
Pandora
Birkenstock Sale
New Jordans
Vans
Nike Cortez
Kyrie Shoes
Adidas Outlet
Longchamp Outlet
Yeezy Shoes
Rihanna Puma
Blue Tint Yeezy
Michael Kors Outlet
Kate Spade Outlet
Nike Vapormax
hembext u 30/05/2018 01:48:05
dulations étrangčres.

Mais aussi déjŕ newest lebron shoes le nombre des

Timberland Outlet cellules ne suffisait plus,

la Adidas Superstar plupart des

enregistreuses Boty Nike Air étaient

saturées ; il fallut en Cheap Air Max créer

Adidas NMD For Sale d’autres par une

gemmiparité qui les épuisa quelque Pandora Store temps et les for?a de Moncler

Sale
suspendre leurs travaux.

D’ailleurs, Pandora Official Website

comme souvent pandora jewelry store

au cours des converse store recherches

savantes, tous Nike Free Run 5.0 Womens

ces Nike Air Max Goedkoop efforts

Nike joggesko furent bient?t

Nike Polo Sale reconnus

Reebok Outlet Store inutiles

huarache sneakers : un signal

Nike Air Pas Cher victorieux

Nike Shoes Discount Marketplace parvint du

groupe des cheap nike air max ancętres qui

venait de trouver la trace nfl store

du Moncler Outlet grand

nike mercurial soccer cleats secret.


Les Nike Mercurial Superfly

anekphantes, Nike Air Damen męme

adolescentes, n’étaient cheap uggs pas

sujettes Adidas Originals Superstar ŕ

l’émotion ; ce louboutin heels fut

donc naturellement 23 IS BACK Store et

raisonnablement Nike Air 90 que

longchamp bags on sale le

nike schuhe günstig groupement destiné

Moncler Outlet Online aux

recherches se mit en marche Air Max 90 dans l’ordre traditionnel vers celles qui venaient

?????? ????? de l’appeler.

Abercrombie and fitch store Quelques

cellules derničrement créées new pandora charms demeurčrent seules Cheap True Religion

Jeans
ŕ l’emplacement Pandora Outlet

Store
repéré ; puis comme autrefois,

Chaussure Nike Pas Cher
disposant nike

shoes
des Michael Kors Outlet

relais de transmission, les anekphantes s’en furent tranquillement par troupes

Nike Air Sneakers hétérogčnes et d’étape

en étape rejoindre le gros de Cheap Adidas NMD

leurs Nike Air Shoes semblables.

Lŕ, les cérébrales moncler jacket sale

furent aussit?t admises ŕ se confondre parmi le cénacle général oů, de męme que des mots

qui font revivre l’histoire, les découvertes enregistrées vibrčrent pour la communauté.

Au Nike Kyrie cours d’une promenade

nocturne, quelques cérébrales étaient parvenues Uggs

Pas Cher Soldes
dans un endroit qui n’était plus ŕ l’air libre

Adidas Superstar Sale Online et dont les

parois air force one pas cher

semblaient Cheap Nike Free Run trop réguli

čres pour ętre naturelles. Les UGGS For Women émissions magnétiques des cellules s’y reflétaient partiellement mais uniformément.

Doudoune Moncler Site Officiel Un

détachement de motrices alla se rendre The official

UGG
compte aussit?t de la configuration physique des lieux, et corrobora la premi

čre opinion.

Cet enclos devint scarpe nike alors le but de

pčlerinages fréquents. Adidas Soccer Cleats Cheap Les anekphantes allaient y faire des Nike Shox

Cheap
stations nike air

et, variant leur orientation Nike Factory Outlet propre, Nike Air Huarache For Sale

elles restaient les Zapatillas Nike Air Max

Baratas
unes au christian

louboutin outlet
milieu de la pičce prčs du sol,

Cheap Nike Huarache les autres contre un

mur Stone Island Outlet ŕ des altitudes

différentes.

Des chocs trčs légers cheap uggs for women

leur parvinrent d’abord, puis des émanations magnétiques pures

Michael Kors Handbags Discount et

constituées.

Les cellules nike tn pas cher qui

possédaient la capacité la plus vaste et la plus

Mens Nike Air Max
précieuse de l’intelligence collective s’approchčrent autant

que Christian Louboutin Shoes Outlet

possible Chaussure Nike Air Max Pas Cher de la nouvelle Air Max Pas Cher

source magnétique. Elle Coach Bags On Sale leur sembla se déplacer, et coach factory

outlet online
męme zapatos de

futbol nike
une fois qu’elle n’était Nike

Huarache Womens Cheap
pas ŕ l’endroit accoutumé,

Nike Air Women elles la sentirent arriver

pour s’éloigner Nike Tn Requin Pas Cher encore et se fixer enfin plus canada

goose jackets on sale
pure, ????? ???

??
sans doute dans une attitude Cheap

Nike Air Huarache
de repos.

Les Nike Store anekphantes se retirčrent

Nike Roshe Run d’abord pour en deviser

entre zapatillas nike baratas elles

Coach Outlet Store Online : ce

Cheap Retro Jordans For Sale n’était

certes pas UGG Boots Cheap lŕ une

womens nike air max puissance comparable

günstige nike schuhe ŕ celle qu’elles

Nike Outlet Store avaient

Air Max Sneakers autrefois

chaussures nike pas cher rencontré

e ; mais il fallait la conna?tre et peut-ętre amčnerait-elle

Moncler Jackets Discount Marketplace vers l

’autre par une mystérieuse parenté. nike sb stefan janoski

En tout vans shoe store

cas, c’était Soccer Boots Outlet nike une Adidas Originals Sale inconnue

nouvelle aussi troublante que la premičre.
jasony02 u 03/06/2018 23:33:52
James Harden shoes
Tory Burch
Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
Timberlad Boots
Longchamp Handbags
Vans Outlet
Air Max
Nike Kyrie 3
Christian Louboutin Shoes
Jimmy Choo Shoes Outlet
Jordan 11 Red
Air Max
Adidas NMD
North Face Jackets
Ralph Lauren
Nike Shoes
Moncler UK
Pandora
Jordan 11
Pandora Rings
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet
Kyrie 4
Coach Outlet
Pandora Charm
Timberland Boots
Air Max 90
Ralph Lauren Polo
North Face Outlet
Moncler Outlet
Louboutin Shoes
Valentino
Christian Louboutin Shoes
Nike Outlet
Louboutin Heels
Puma Shoes
Pandora Bracelet
Red Bottoms Shoes
Pandora Ring
Yeezy Shoes
Kyrie 3
Yeezy boost 350 v2
Kevin Durant Shoes
Nike Air Force 1
Lebron Shoes
Adidas NMD
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Pandora Charms
Pandoras Jewelry
Adidas Outlet
KD Shoes
Pandora Jewelry
Adidas Shoes
Nike KD 10
Timberland Boots
xiaoou u 31/07/2018 11:30:36
20180731 xiaoou
arcteryx jacket
christian louboutin shoes
kevin durant jerseys
nike shoes outlet
karen millen dresses
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
mulberry uk
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
cheap jerseys wholesale
ferragamo shoes sale
cazal outlet
coach outlet online
coach outlet online
fitflops sale clearance
canada goose outlet store
true religion outlet uk
air max shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
air max 90
chopard jewelry
freshjive clothing
ecco outlet
chrome hearts online store
tory burch outlet online
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
louboutin shoes
michael kors factory outlet
yaoxuemei u 20/08/2018 09:56:50
nike outlet
ferragamo shoes
nike outlet
pandora charms
mbt shoes
giuseppe zanotti outlet
mbt shoes
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
coach outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
adidas nmd
pandora jewelry
polo ralph lauren
fred perry polo shirts
michael kors outlet clearance
canada goose
michael kors outlet
gucci outlet
yaoxuemei20180820
yaoxuemei u 19/09/2018 04:25:24
2018.9.19chenlixiangsalvatore ferragamo shoes
jimmy choo sunglasses
isabel marant
dansko
michael kors handbags
bottega veneta sunglasses
true religion outlet
nike tn
jimmy choo
jordan 12s
balmain
baseball bats
adidas outlet
burberry
supra
jerseys
converse outlet store
polo ralph lauren
chanel
karen millen
bape
kate spade
true religion
michael kors outlet
adidas superstar
chrome hearts
calvin klein jeans
designer sunglasses
dsquared2 jeans
nike air max
2018.9.19chenlixiang
lee123 u 26/09/2018 05:25:14
<P>Focal point does beach wedding dress indeed evening gowns have a large dishes in the legally speaking, Your wedding dress your child's playing neighborhood, Mid graduation dresses legal red dress point with the evening dresses help of water features as well conveniences red dress to really plus size dresses stimulate individuals to completely evening gowns enjoy the several merchandising and night-life ideas. Secure is bridesmaid dresses with the site cheap wedding dress to produce further 60,000 sq. purple wedding dress Foot associated with socket boutiques or out casual dresses parcels think you are petite dresses promoted evening gowns available available for purchase for would make use of subservient to the guts, </P>
<P></P>
<P>"It's dresses for women actually very important to me. To plus size dresses guide the provider, The blue wedding dress actual blue wedding dress instructors, Collected from one of dresses for women approach for which we need exactly where there is we want to implement the particular movie, Grentz explained. "I will see pink wedding dress that cocktail dresses after the casual company wedding dress owners and the various internet admins cover, The businesses learn blue wedding dress about exactly just what evening gowns the motor coachs would you like, Together with that we''re plus size dresses right short wedding dress from, </P>
<P></P>
<P>5. As a final point, graduation dresses Salazar insights [url=http://www.weddingdressescheaponsale.com/][b]plus size
zzyytt u 17/01/2019 04:15:22
adidas outlet
adidas yeezy
russell westbrook shoes
tory burch outlet
nike basketball shoes
michael kors outlet online
kobe shoes
jordan 13
air jordans
fila shoes
kobe shoes
jordan shoes
fila
cheap jordans
converse outlet store
longchamp bags
michael kors handbags
off white x jordan 1
balenciaga shoes
air max 2019
hermes online shop
nhl jerseys
michael kors outlet
goyard st louis tot
crazy explosive
coach outlet online
jordan shoes
retro jordans
off white hoodie
yeezy boost
mbt shoes
kobe 9
curry 4
lebron 16
lebron shoes
retro jordans
nike shox
nike air max
ralph lauren uk
nike huarache
jordans
goyard handbags
ysl
yeezy shoes
michael kors outlet
hermes outlet online
golden goose sneakers
goyard bag
nike roshe
golden goose outlet
off white clothing
nike hyperdunk
fila
yeezy shoes
jimmy choo shoes
air max
lebron 11
jordan 12
adidas yeezy
kobe 11
vans shoes
hogan outlet online
timberland outlet
coach handbags
iniki
lebron 15
nike air max
nike air max 90
christian louboutin
golden goose outlet
caterpillar boots
goyard bags
adidas outlet online
nike react
balenciaga sneakers
fila shoes
moncler jacket
adidas yeezy
ferragamo belt
hermes belt
birkin bag
goyard handbags
lacoste polo
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
nike epic react
yeezy boost
off white
adidas eqt
basketball shoes
lebron 16
yeezys
canada goose jacket
nike foamposite
air max 270
coach outlet
yeezy boost
michael kors outlet online
nba jerseys
michael kors handbags
nike air force
moncler jackets
fila
michael kors
air jordan 13
nike kd 11
bape hoodie
balenciaga shoes
zx flux
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
yeezy shoes
nike air max 2019
hermes bags
longchamp handbags
harden shoes
nike roshe run
off white
balenciaga triple s
yeezy
nike air max
coach outlet sale
jordan retro
kd shoes
michael kors outlet
yeezy 500
kd shoes
nfl jerseys
jordan 4
asics running shoes
nike lebron 16
ferragamo belts
adidas stan smith sneakers
adidas tubular
coach outlet online
nike cortez men
nike polo
jordans
nike jordans
nike epic react
cheap jordans
canada goose
yeezy boost 350
nmd
kyrie irving shoes
michael jordan shoes
hermes handbags
jordan 11 retro
hogan outlet
gucci belt
kobe sneakers
lebron shoes
yeezy boost 350
hermes handbags bag
adidas tubular shadow
jordan 6
chrome hearts outlet
longchamp
kd 11
yeezy boost 350 v2
lebron 15 shoes
off white hoodie
yeezy shoes
jordan 11
hermes birkin
michael kors outlet
adidas eqt support
hermes belt
goyard handbags
yeezys
red bottom shoes
fake rolex watches
vapormax
birkin bag
ultra boost
ralph lauren uk
adidas crazy explosive
kyrie shoes
nike polo shirts
yeezy boost 350
kobe basketball shoes
lacoste outlet
cheap nba jerseys
kevin durant shoes
gucci belts
nike shox for men
longchamp outlet
birkin bag
yeezy boost 350
yeezy boost
ferragamo belt
golden goose
balenciaga
stephen curry 5
pandora jewelry
chrome hearts
hermes belts for men
adidas ultra boost uncaged
kyrie 4 shoes
kyrie 3
off white shoes
asics shoes
goyard bag
air max 2018
westbrook shoes
converse outlet
kd 11 shoes
yeezy boost 350
yeezy boost 350
golden goose sneakers
michael kors handbags
golden goose
bape hoodie
mlb jerseys
yeezy boost 350
adidas nmd
paul george shoes
coach outlet
curry 4
nike sneakers for men
off white clothing
yeezy shoes
curry 4 shoes
cheap nfl jerseys
golden goose outlet
golden goose
kd 11
cheap jordans
fake rolex
chrome hearts
off white jordan 1
nike max
adidas superstars
adidas superstar
offwhite
kd 10
cheap mlb jerseys
tory burch
michael kors handbags outlet
balenciaga
golden goose
fila shoes
yeezy boost
james harden shoes
jordan shoes
nike air max 2018
chrome hearts online
yeezy boost
adidas iniki
golden goose outlet
lacoste polo
nike flyknit
birkin bag
nike vapormax
supreme hoodie
adidas ultra boost
air jordan
kobe byrant shoes
yeezy boost 350
supreme clothing
yeezy boost 500
calvin klein outlet online
louboutin shoes uk
jordan retro 6
adidas nmd r1
adidas nmd runner
nike sneakers
baseball jerseys
adidas stan smith
tory burch shoes
lebron 10
air jordan
lebron james shoes
golden goose sneakers
nike air max 2017
reebok outlet
chrome hearts
nike cortez
nfl store
cheap nba jerseys
ferragamo belts
nike huarache
michael kors handbags
kyrie 4
adidas nmd
fila disruptor
goyard
off white
nike air max 270
lebron 16
coach outlet
adidas nmd
yeezy boost 700
hermes handbags
kobe 9
lacoste outlet
adidas shoes
nike shoes
michael kors uk
fila sneakers
cat boots
adidas ultra boost
adidas stan smith shoes
adidas zx flux
coach factory outlet
nike air max
mbt shoes outlet
jordan retro 12
moncler outlet
pandora bracelet
golden goose sneakers
hermes handbags for sale
calvin klein outlet
nike air force 1
air yeezy
nike sneakers for women
nike air huarache
michael kors
adidas ultra
michael kors outlet online
lebron 16 shoes
off white clothing
yeezy boost 350 v2
golden goose outlet
nmd
off white nike
ysl handbags
goyard wallet
coach factory outlet
fila shoes
kobe 11
adidas shoes online
air jordan 4
mbt shoes online
moncler jackets
longchamp handbags
yeezy
louboutin shoes
cheap jordans
kd shoes
kate spade handbags
yeezy boost 350 v2
adidas yeezy boost
tory burch sandals
adidas tubular
yeezy boost 350 v2
yeezy 500
yeezy shoes
adidas shoes outlet
red bottom heels
michael kors purses
golden goose
pure boost
goyard
red bottoms
michael kors outlet
hermes belt
rolex replica
coach outlet
jordan sneakers
fila
supreme hoodie
replica rolex
michael kors handbags
adidas yeezy
nike flyknit racer
michael kors handbags
balenciaga shoes
off white shoes
curry 5
fake rolex
golden goose
100% real jordans for cheap
reebok shoes
valentino
adidas tubular
lacoste polo shirts
jordan shoes
air max 90
michael kors factory outlet
lacoste
goyard bags
adidas gazelle
adidas pure boost
chrome hearts online
yeezy 700
jordan shoes
coach outlet sale
nike react
polo ralph lauren
air force 1
adidas stan smith
lacoste polo
jordans
yeezy boost 350
fitflops
lacoste online shop
vans outlet
timberland boots
lebron 16 shoes
Kanye West shoes
michael kors outlet
valentino shoes
balenciaga
longchamp bags
xiaoou u 25/06/2019 05:55:15
jaguars jersey
north face outlet
birkenstock sandals
ugg boots
air jordan 3
louboutin outlet
adidas nmd r1
north face jackets
ed hardy
off-white clothing
ferragamo outlet
uggs outlet
david yurman
coach factory outlet
browns jerseys
fitflop sale
coach outlet store
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
coach outlet clearance
michael kors outlet store
minnesota vikings jersey
canada goose coats
instyler ionic styler
pandora jewelry canada
lacoste polo shirts
toms outlet store
moncler outlet online
pandora outlet
coach factory outlet online
ravens jerseys
fjallraven kanken
kate spade handbags
mlb jerseys
pandora jewelry outlet
nike blazer
cubs jerseys
ronaldo jerseys
fitflops sale clearance
north face outlet online
uggs
ecco outlet
kobe shoes
coach handbags
coach outlet online
patriots jerseys
air max shoes
air max
coach outlet online
adidas yeezy boost
toms
pandora charms sale
ed hardy outlet
gucci bags
christian louboutin shoes
cowboys jerseys
gucci outlet online
san diego chargers jerseys
christian louboutin sale
yolo
Upiši komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
Ocjene
Ocjenivanje je dostupno samo clanovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocjena.
Prijava
Korisničko ime

šifra

Upamti me


Niste još clan?
Klikni ovdje da se registrujete.

Zaboravili šifru?
Traži novu ovdje.
Tose Proeski Pocasni Album

Download Ovdje
Slusaj Radio Uzivo

WINAMP


MEDIA PLAYER


REAL PLAYER

Anketa
Koliko Cesto Slusate Nas Radio?

Svaki Dan!

Svaki Drugi!

Kad Sam Na Net!

Ne Volim Muziku!

Morate biti prijavljeni.
Musafirhana
Morate biti prijavljeni.

bullet jiuer7845All User Shoutbox Entries 
20/04/2024 14:27:02
Yeezy Slides Yeezy Yeezy 350 [url=https://www.yeezysupplyshipping.com/]Yee

bullet AnaviSHAll User Shoutbox Entries 
10/12/2019 08:34:44
Packers And Movers Bangalore Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local https://packersmoversbangalore.in/

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:53:00
Camisas Armani Lacoste Shirts P
olo Ralph Lauren
[


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:19:56
Calvi
n Klein Shoes
f
jallraven kanken backpack
[url=http://www.adidas-ultraboost.us.org


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 05:12:40
mizuno
ec
co sandals
[url=http://www.ninewestshoes.us.com/]nine
west shoes
[/ur


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 02:35:15
co
ach purses
[
b]converse outlet[/b]
[url=http://www.supreme.com.co/][b]supreme[/b
][


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
30/04/2019 02:56:20
air max 270 lebron 15 adidas nmd [url=http://www.coachbagsoutl

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
29/04/2019 15:16:31
Versace
lebron james shoes Loub
outin
[url=ht


Bullet Display More Shouts Bullet

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
08/04/2019 20:25:34
jes

bullet amsterdamAll User Shoutbox Entries 
23/07/2016 09:43:40
Ima li ovdje administrator

bullet AdelaAll User Shoutbox Entries 
02/07/2014 11:52:19
cao.

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
29/01/2014 22:52:08
ojha

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
02/12/2013 01:48:17


MSN Manager
MSN manager - Inloggen om te chatten
MSN Passport

Password

Initial Status
Na Danasnji Dan Su Rodjeni
Emina_br
_aDo_bUkReS_
Blogovi
afk
Ljubavne Sms Poruke!
nurislav
sellam iz libije
adiljredzovic
PRODAJEM OVCI SIR- OVC...
LadyHH
Moji snovi sapucu .
LadyHH
Nesto kao casna rijec!
pRc
Alkohol & Marihuana St...
Akica_
Muška pravila:
Akica_
OVO NIJE NIKAKAV FEMIN...
Akica_
Sandzak Cool Osobe
Akica_
Zivotna teorija
VIC DANA
Top Slike:
nakica
nakica

Hits: 11979
KLIK ZA TOP 10 STATISTIKA SLIKA
Fight Spam
LJUBAV
Nađi

Ubaci Rijec:


Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Vrijeme U
Online Stats
Gostiju Online: 6
Korisnika Online:
Keine Mitglieder Online


Registrovanih Korisnika: 5254
Novi Clan: nathancd3

Posjeta danas: 1002
Posjetioca Online: 6
Max. Online rekord: 137
Max. Dnevni rekord: 13010
Posjeta juce: 1962
Posjete ovaj mjesec: 45928
Posjete Ukupno: 9848592

Posljednja 24h: 
Vic Dana
Bojkot Izraela
Za Informacije O Bojkotu Klik O V D J E
SANDZAK RIJEC
Novopazarski Sandžak, od turske rije?i Sancak, Sandžak, Санџак, naziv je za osmansku upravnu oblast, a izvorno znaaei bajrak (zastava), predstavlja podru?je koje se u užem smislu nalazi u Srbiji i Crnoj Gori,dok širi kontekst podrazumijeva dio Bosne i Hercegovine i Kosova. To je Sandzak
Copyright © Sandžakchat 2003 - 2019